Danh sách nhân viên nghỉ phép

từ ngày 26/4 đến ngày 1/5/2022

THỨ 2

Nguyễn Duy Bình

Development

THỨ 3

Không có nhân viên nghỉ phép

THỨ 4

Nguyễn Duy Quang

Operation

Vũ Lê Bảo Ngọc

Project Management

Nguyễn Duy Bình

Development

THỨ 5

Không có nhân viên nghỉ phép

THỨ 6

Nguyễn Duy Bình

Development

Danh sách nhân viên WFH

từ ngày 26/4 đến ngày 1/5/2022

THỨ 2

Không có nhân viên WFH

THỨ 3

Nguyễn Duy Bình

Development

THỨ 4

Không có nhân viên WFH

THỨ 5

Nguyễn Duy Quang

Operation

Nguyễn Duy Bình

Development

THỨ 6

Vũ Lê Bảo Ngọc

Project Management

Danh sách nhân viên Remote

từ ngày 26/4 đến ngày 1/5/2022

Development​

Đỗ Phương Linh

Development

Project Management​

Không có nhân viên làm remote

Operation​

Không có nhân viên làm remote

Quality Control

Không có nhân viên làm remote

System Administration

Không có nhân viên làm remote